Dobra umowa najmu to kluczowa sprawa, dlatego wybierz najem okazjonalny. Łatwiejsza i krótsza procedura eksmisji da Ci znacznie lepszą ochronę przed lokatorami, którzy nie płacą i chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy.
Data publikacji 20.11.2023
[object Object]

Nie chcesz martwić się potencjalną eksmisją ani samodzielnie radzić sobie z zagrożeniami i formalnościami? Rendin zapewnia dodatkową ochronę, wsparcie prawne i wszystko, czego potrzebujesz, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo wynajmując komuś mieszkanie.

Sprawdź najem okazjonalny z Rendin.

Najem okazjonalny - korzyści dla wynajmującego

Najem okazjonalny to dwa ważne zabezpieczenia dla właścicieli nieruchomości, jakich nie daje im najczęściej używana, zwykła umowa najmu:

 • tytuł egzekucyjny (zaś po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności równoważny sądowemu wyrokowi nakazującemu eksmisję - tytuł wykonawczy), oraz

 • wskazany lokal, do którego komornik może eksmitować lokatora.

Dzięki temu możesz wyeliminować dwie największe wady zwykłej umowy najmu:

 • przewlekłe postępowania sądowe, które mogą toczyć się przed latami (a w tym czasie lokator żyje bezkarnie na koszt wynajmującego),

 • długotrwałe oczekiwanie na lokal socjalny, w większości przypadków niezbędny do skutecznej eksmisji, gdyż w Polsce niemal niemożliwa jest eksmisja “na bruk”, a w zimie obowiązuje "okres ochronny".

Jeśli więc Twój najemca nie płaci, lub w inny sposób narusza zawartą umowę najmu i konieczna jest skuteczna eksmisja lokatora, postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej.

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego krok po kroku

1. Wezwij lokatora do spłacenia zaległości lub zaniechania naruszeń

Jeśli Twój lokator zalega z płatnością czynszu najmu, upewnij się, że nie zapłacił za co najmniej 3 okresy rozliczeniowe i wezwij go do uregulowania zaległości, wyznaczając na to 30-dniowy termin.

W przypadku umów najmu podpisanych na platformie Rendin okresy rozliczeniowe są krótsze i wynoszą zaledwie tydzień. Daje to wynajmującym możliwość szybszego reagowania na niepłacących lokatorów. W takiej sytuacji szybciej można też rozpocząć eksmisję.

Jeśli zaś lokator narusza postanowienia umowy, wezwij go do zaprzestania naruszeń, pamiętając jednocześnie by dać mu na to realny do spełnienia termin, np. 7 dni.

W obu przypadkach wezwanie możesz wysłać listem poleconym lub na adres e-mail lokatora, podany w umowie najmu. Jeśli najemca nie odbierze przesyłki, przyjmuje się, że taki list został doręczony po 2 próbach doręczenia przez listonosza i upływie 2 tygodni oczekiwania na adresata na poczcie. W przypadku e-maila efekt doręczenia uzyskasz już po 3 dniach od jego wysłania.

2. Wypowiedz umowę najmu

Jeśli po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu 30 dni lokator nadal będzie zalegał za co najmniej 3 okresy rozliczeniowe, lub naruszał umowę najmu, możesz ją wypowiedzieć. Zrób to, wysyłając lokatorowi list polecony. Nie wysyłaj pisma e-mailem, ponieważ będzie ono nieważne.

W treści wypowiedzenia podaj powód i dzień rozwiązania umowy. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Czyli na przykład jeśli wyślesz wypowiedzenie umowy 10 marca, okres jej wypowiedzenia będzie trwał do 30 kwietnia.

Jeśli lokator nie odbierze listu, okres wypowiedzenia rozpocznie się ostatniego dnia, kiedy pismo czekało na niego na poczcie. Niestety, może on przez to trwać dłużej, nawet 2 miesiące od końca miesiąca, w którym wysłano wypowiedzenie umowy.

3. Wezwij lokatora do opuszczenia lokalu

Jeśli okres wypowiedzenia minął, a lokator nadal zajmuje Twoją nieruchomość, musisz wezwać go do opuszczenia i opróżnienia lokalu. Zrób to:

 • w formie pisemnej,

 • z Twoim podpisem poświadczonym notarialnie, z zapisanymi danymi lokatora i wynajmującego, oznaczeniem umowy najmu okazjonalnego oraz przyczyną jej rozwiązania,

 • daj lokatorowi nie mniej niż 7 dni od daty doręczenia wezwania na opuszczenie lokalu.

Jeśli podpisałeś umowę najmu na platformie Rendin, wzór wezwania otrzymasz od nas po zgłoszeniu problemu. Pamiętaj, by jedną kopię wysłać na adres podany w umowie najmu, a drugą zachować dla siebie, wraz z potwierdzeniem nadania.

4. Złóż wniosek do sądu o nadanie notarialnemu oświadczeniu lokatora tytuły wykonalności

Lokator nie wyprowadził się pomimo wezwania? Czas go eksmitować! Złóż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu (właściwego dla adresu zajmowanego lokalu), i dołącz:

 • akt notarialny – oświadczenie lokatora o poddaniu się dobrowolnej egzekucji,

 • wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia lokatorowi lub wysłania go listem poleconym,

 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, którego opróżnienia żąda wynajmujący, może to być odpis z księgi wieczystej lub inny dokument nadający tytuł prawny (np. umowa najmu), z potwierdzonymi notarialnie podpisami,

 • potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Sprawdź dokładnie wszystkie dokumenty, które trzeba złożyć w sądzie. Pamiętaj, w razie braków, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia, co przedłuży czas oczekiwania na nadanie klauzuli wykonalności.

Teoretycznie sąd ma na rozpatrzenie takiego wniosku trzy dni. W praktyce, z powodu obłożenia sędziów pracą, na taką klauzulę poczekasz nawet do miesiąca. Przez to niestety przeciągnie się też eksmisja lokatora bez tytułu prawnego.

5. Złóż wniosek o eksmisję do komornika

Jeśli masz już akt notarialny z nadaną mu klauzulą wykonalności z sądu, możesz złożyć do komornika wniosek o rozpoczęcie postępowania eksmisyjnego. Nie zapomnij dołączyć do niego sądowego tytułu wykonawczego.

Jeśli zawarłeś umowę najmu na Rendin, przygotujemy dla Ciebie wzór tego wniosku. Wraz z tytułem wykonawczym (w oryginale) wyślij go na adres komornika wskazanego we wniosku listem poleconym albo złóż go osobiście w jego kancelarii. Zachowaj kopie wniosku oraz tytułu wykonawczego.

Komornik przeprowadzi następnie eksmisję nielegalnego lokatora do lokalu wskazanego w załączniku do umowy najmu okazjonalnego. Jeśli wynajmujący sobie tego zażyczy, Rendin będzie uczestniczył w tym procesie i koordynował go w kontakcie z komornikiem.

W trakcie egzekucji:

 • komornik wzywa lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu,

 • zwykle daje na to lokatorowi tydzień lub dwa,

 • jeśli lokator tego nie uczyni, komornik informuje go o terminie eksmisji (pierwszy możliwy termin, w którym komornik może udać się do lokalu z policją i ślusarzem, który otworzy drzwi),

 • następnie komornik dokonuje opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

Szybsza eksmisja z mieszkania – zaleta najmu okazjonalnego

Sytuacji, w której lokator nie chce się wyprowadzić, nie zapobiegniesz w stu procentach. Możesz po prostu źle trafić, nawet gdy na etapie podpisywania nie zanosi się na kłopoty. Możesz jednak zminimalizować ryzyko, sprawdzając najemcę oraz wybierając taką umowę i zapisy w niej, aby jak najlepiej Cię chroniły.

Zwykła umowa najmu na czas nieoznaczony, w której opłaty za media reguluje wynajmujący, to najgorsze rozwiązanie, jakie można wybrać. Jest to proszenie się o kłopoty przez właściciela nieruchomości, a nieuczciwi lokatorzy często tylko czekają na takie okazje.

Najem okazjonalny zabezpiecza gdy lokator nie płaci 

Bez określonej daty rozwiązania, najemca może sprytnie unikać wypowiedzenia (umowa na czas oznaczony, ma tę zaletę, że w końcu wygasa), żyjąc na koszt właściciela, który nie ma prawa choćby odciąć mediów w zajmowanym przez nieuczciwego lokatora mieszkania.

Jest jednak zgodne z prawem rozwiązanie pozwalające na szybszą eksmisję lokatora, jeśli zacznie on łamać umowę najmu. Daje ono właścicielom nieruchomości spokój, bezpieczeństwo oraz pewność, że w razie kłopotów z najemcą będą mogli zadziałać bardzo szybko.

Umowa najmu okazjonalnego to bezpieczniejsza alternatywa dla zwykłej umowy. Ustawowo musi ona być zawarta na czas oznaczony, a najemca musi wskazać adres, pod jaki się wyprowadzi kiedy: 

 1. umowa dobiegnie końca, lub 

 2. zostanie rozwiązana z powodu łamania jej postanowień. 

Najemca poddaje się przy tym dobrowolnie rygorowi egzekucji na podstawie artykułu 777 Kodeksu cywilnego, potwierdzając to notarialnie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule, w którym piszemy o tym, jak uczyniliśmy najem okazjonalny lepszym.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny zawierany jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Nie musimy zatem w takiej umowie wpisywać terminu wypowiedzenia, bo jest to sprzeczne z ideą tej konstrukcji prawnej. Umowa ma trwać tak długo, jak umówiły się strony. 

Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego jest zaś możliwe wyłącznie: 

 1. za porozumieniem stron,

 2. z powodu przyczyn wpisanych przez strony do umowy, oraz 

 3. kiedy lokator wykorzystuje mieszkanie w sposób sprzeczny z umową mimo pisemnych upomnień, podnajmuje lokal innym osobom lub zalega z czynszem za 3 pełne okresy płatności i nie zapłacił zaległości mimo wyznaczonego mu dodatkowego miesięcznego terminu na to. 

Niemowlak stojący przed szafką z telewizorem wśród rozrzuconych zabawek

Eksmisja rodziny z dziećmi a najem okazjonalny

Eksmisja najemcy bezumownie zajmującego lokal jest więc o wiele łatwiejsza w przypadku najmu okazjonalnego, niż przy zwykłej umowie najmu. Wokół eksmisji lokatora narosło jednak wiele mitów. Jeden z nich dotyczy niemożliwości eksmitowania z mieszkania rodziny, np. matki z dziećmi. Jaka jest prawda?

Ustawa o ochronie praw lokatorów, konkretnie jej art. 14 ust. 4 mówi, że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w przypadku m.in. kobiet w ciąży, małoletnich, osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów czy też posiadających status bezrobotnego.

Ustęp 7 tego samego artykułu mówi jednak, że nie dotyczy to osób eksmitowanych z lokali prywatnych. Mogłoby to stanowić problem, gdyby wynajmujący założył sprawę sądową o eksmisję takiej osoby. 

Na szczęście w przypadku umowy najmu okazjonalnego kłopot ten nie istnieje. Najemca wskazuje bowiem adres, pod który się wyprowadzi. Robi to już na etapie zawierania umowy najmu. Ten jeden zapis w umowie daje właścicielowi lokalu o wiele większe bezpieczeństwo.

Podsumowanie

Najem okazjonalny to najlepsza z dostępnych obecnie umów regulujących oddanie nieruchomości w użytkowanie lokatorowi. Nie gwarantuje ona co prawda, że wynajmujący nie będzie miał problemów, ale pomaga skutecznie sobie z nimi radzić, kiedy już wystąpią.

Jej przygotowanie jest bardziej kłopotliwe, niż w przypadku najmu zwykłego. Wymaga bowiem 2 oświadczeń dotyczących lokalu zastępczego oraz dobrowolnego poddania się egzekucji w formie notarialnej przez lokatora.

Eksmisja z mieszkania niepłacącej osoby jest jednak w tym przypadku o wiele szybsza - to rozwiązanie oszczędza właścicielowi nieruchomości nawet kilka lat w porównaniu z tradycyjnym dochodzenie swoich praw przed sądem, jakie konieczne jest przy zwykłej umowie najmu.

Rendin to bezpieczny wynajem oraz gwarancja finansowa.

Profesjonalne umowy pisane przez prawników. Weryfikacja kandydatów na lokatora. Gwarancja płatności czynszu oraz ochrona aż 10 razy lepsza, niż z kaucją. Przekonaj się sam.